Kauza Glocin

Justitia suum cuique distribuit.
Spravedlnost dává každému, co jeho jest.
Marcus Tullius Cicero (De Natura Deorum, III, 38)

Jak se stát naším klientem

Základní informace

Vážení klienti,

vstupujete na webovou stránku určenou pro potřeby klientů společnosti GLOCIN LIMITED, Manchester, Oldham, Enterprise House, 2 Pass Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 10818518 (dále jen „společnost Glocin“), kteří se cítí být poškozeni jednáním této společnosti.

Od října 2022 společnost Glocin neprovádí výplatu finančních prostředků v reálné měně.

Z informací, kterými disponujeme, plyne, že s prostředky řady klientů bylo nakládáno způsobem, který není v souladu s právními předpisy.

Cílem těchto stránek je přehledně a srozumitelně informovat o vývoji situace okolo společnosti Glocin a krocích činěných ve prospěch našich klientů.

Naši klienti, kteří uhradili minimalizovanou paušální platbu za zastupování, mají přístup do uzavřené části těchto webových stránek. Zde naši registrovaní klienti naleznou v rubrice "Vývoj a aktuální dění" a "Podstatné dokumenty" stěžejní informace o vývoji situace a o krocích činěných ve prospěch klientů.

S ohledem na počet poškozených klientů není fyzicky možné poskytovat právní služby na individuální bázi formou osobních schůzek nebo telefonicky. Hlavním komunikačním kanálem jsou tyto webové stránky, a především pak jejich veřejně nepřístupná, klientská část.

Pokud jste se společností Glocin investovali finanční prostředky, cítíte se být poškozeni jednáním společnosti Glocin a chcete se stát naším klientem, klikněte, prosím, zde.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Raba, advokát

Jak vám pomůžeme

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty, kteří prostřednictvím smlouvy o zápůjčce investovali do společnosti GLOCIN LIMITED OL96HZ Manchester, Oldham, Enterprise House, 2 Pass Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 10818518 (dále jen „společnost Glocin“), a jejich investovaná jistina nebyla po skončení doby trvání smlouvy, případně po odstoupení od smlouvy, vrácena nebo jejich investice nenese smlouvou garantované úrokové výnosy.

Pro klienty zajišťujeme:

  • evidenci škodních nároků klientů (individuálně), kdy k těmto nárokům shromažďujeme potřebné podklady a informace;
  • uplatnění nároku našich klientů v trestním řízení;
  • získání informací o co největší části majetku společnosti Glocin za účelem odškodnění poškozených a předání relevantních informací příslušným orgánům;
  • komunikaci se společností Glocin ve věci nároků našich klientů;
  • zastupování klientů v přípravném řízení trestním a v řízení před trestním soudem, do pravomocného skončení věci;
  • uplatnění nároku na výplatu přiznaného odškodnění ze zajištěného majetku, dojde-li k odsouzení obžalovaných osob v soudním řízení trestním;
  • nahlížení do trestního spisu za účelem zastupování zájmů klientů;
  • veškerou komunikaci jménem klientů s policií ČR, státním zastupitelstvím a trestními soudy;
  • sledování aktuálního stavu kauzy a sdělování relevantních informací klientům prostřednictvím této webové stránky za předpokladu, že tím nedojde k narušení trestního řízení a jeho průběhu;
  • odpovědi na nejčastější a důležité dotazy klientů prostřednictvím webové stránky.
Vzhledem k mimořádně vysokému počtu zastupovaných klientů není možné poskytovat naše právní služby individuálně, neboť takové zastupování nelze kapacitně zvládnout. Navíc i soud v trestním řízení z kapacitních důvodů určuje maximálně 6 zmocněnců, často i méně. Individuální zastupování by nad to bylo pro klienta finančně velmi nákladné. V rámci nabídky na právní zastoupení pro tuto kauzu dostane každý klient obsahově stejnou službu, jako kdyby byl klientem individuálním, pouze komunikace bude probíhat hromadně prostřednictvím webových stránek. Při tomto množství klientů proto není ze shora uvedených důvodů možné poskytovat individuální osobní porady ani porady telefonické. Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude možná komunikace prostřednictvím e-mailové adresy: advokati@kauzaglocin.cz. Uvedený postup zajistí řádné uplatnění práv klienta i v rámci nízké paušální platby. Právní úkony budou u každého z klientů shodné, paušální platba je tak určena zejména na náročnou administrativní režii celého zastupování a uplatnění nároků klientů v trestním řízení.

Pokud jste poškozenou/ým jednáním společnosti Glocin a máte zájem o služby naší advokátní kanceláře, klikněte zde. Děkujeme.

Kdo jsme

Veškeré informace o Mgr. Tomáš Raba, advokát, naleznete na webové stránce: www.akraba.cz

Přejít na web

Kontakt


Mgr. Tomáš Raba, advokát
sídlem Rýmařovská 561
199 00 Praha 9

Email: advokati@kauzaglocin.cz
ID datové schránky: vdfgh44
IČ: 73 61 13 10